Udviklings ABC

Udviklingspolitik og udviklingsarbejde er spændende, men kan også være svært at forstå. Derfor har vi lavet en udviklings-ordbog hvor de vigtigste begreber og ord bliver forklaret.

A

Afrika er det næststørste kontinent i verden med 54 lande og omkring en milliard mennesker. Før var Afrika et fattigt kontinent præget af tiden med slavehandel og kolonier samt mange konflikter og politisk uro. Men de sidste 10-20 år er udviklingen og fremskridtene kommet til Afrika. Færre børn dør, før de fylder 5år og mange flere kommer i skole. Desuden er HIV/AIDS-epidemien bremset ligesom verdens hurtigst voksende økonomi kan findes i Afrika.
Vil du læse flere gode nyheder om Afrika? Find dem her.

AIDS/HIV er to relaterede sygdomme, som det er vigtigt at kende forskellen på. Kort fortalt kan man sige, at HIV er den virus, der siden hen kan udvikle sig til AIDS.

HIV er en forkortelse for Human Immunodeficiency Virus infection. Det er en virus, som overføres fra person til person og som angriber immunsystemet. Bliver man smittet med HIV, vil kroppen have meget sværere ved at komme sig over mindre infektioner og sygdomme.

AIDS er en forkortelse for Acquired Immunodeficiency Syndrome og skyldes at HIV ødelægger de blodlegemer, der bekæmper infektioner og sygdomme i kroppen. Man får diagnosen AIDS når kroppen ikke længere selv kan bekæmpe de sygdomme, som et ikke HIV-smittet immunforsvar kan bekæmpe.

AIDS/HIV blev opdaget i 1981 og anslås at have slået mere end 50 millioner ihjel på verdensplan. Man regner med, at ca. 35,3 millioner lever med HIV i dag. Smitten er størst syd for Sahara, hvor 70% af alle nye HIV-patienter smittes.
Heldigvis går det den rigtige vej. Siden 1995 har medicinsk behandling reddet 6.6 millioner HIV-smittede på verdensplan ligesom antallet af nye HIV-smittede er faldet med hele 44% mellem 2001 og 2012.

B

Bæredygtighed handler om at skabe de bedste betingelser for mennesker, dyr og naturen. Både nu og på lang sigt. Et bæredygtigt miljø handler om at måden vi driver landbrug og industri på skal fungere, tilpasses og udvikles i balance med naturen. Kort sagt handler bæredygtighed om at skabe vækst uden at ødelægge miljøet for vores børn og børnebørn.
Mål 7 i 2015 målene handler om at sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø. Læs mere om målet her.

Børnedødelighed er et mål for den andel af børn i en fødselsårgang, som er levende, når de fødes, men dør inden de er fyldt fem år. Børnedødeligheden udregnes i procenter, hvilket vil sige, at hvis der i en årgang fødes 100 børn, og fem af dem dør inden de er fyldt fem år, er børnedødeligheden på 5%.
De gode nyheder er, at langt flere børn oplever deres 5 års fødselsdag. Siden 1990 er børnedødeligheden næsten halveret ligesom seks millioner færre børn under fem år døde i 2012 end for 20 år siden.

BNP er en forkortelse for BruttoNationalProdukt. Det er kort fortalt et mål for den samlede produktion i et land over et år. BNP måler hvor meget produktionen vokser i procent på et år, når man fratrækker prisen for de materialer, man bruger i produktionen. BNP pr. indbygger bruges ofte til at måle hvor velhavende et land er.

BNI er en forkortelse for BruttoNationalIndkomst og måler den årlige indkomst for et lands indbyggere. BNI kan beregnes ud fra BNP, hvis man korrigerer det for lønninger betalt af indenlandske arbejdsgivere til udenlandske lønmodtagere, formueindkomster til eller fra udlandet samt produktions og importskatter fra eller til udlandet. BNI per indbygger bruges ofte til at måle hvor rigt et land er. Ligeledes måles den danske udviklingsbistand i procent af BNI.

C

CSR betyder Corporate Social Responsibility og kan betegnes som virksomhedernes samfundsansvar. Begrebet dækker over virksomhedernes arbejde med at tage sociale og miljømæssige hensyn i deres aktiviteter samt deres arbejde med at gøre aktiviteterne mere bæredygtige.

COP21: FN’s Klimatopmøde. Afholdes fra 30.november til 11. December 2015 i Paris. Planetens fremtid er her til debat, da det er det første topmøde med udsigt til en bindende klimaaftale siden 2009.
Heldigvis er vi allerede på vej til en mere bæredygtig klode. Der bliver flere og flere fredede naturområder: 14 procent af jordens land- og kystområder er nu fredet. Desværre fortsætter udryddelsen af dyre- og plantearter med uformindsket styrke, og den globale udledning af CO2 går også stadig i den forkerte retning.

D

Danida er en forkortelse af ”Danish International Development Assistance og er dem, der er ansvarlige for Danmarks udviklingssamarbejde. Danida er ikke en selvstændig organisation, men en betegnelse for den del af Udenrigsministeriet, der arbejder med bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene.
Danidas opgave er at administrere de penge, som Folketinget årligt, med finansloven, beslutter at bruge på udviklingsbistand. Det er udviklingsministeren, der har det politiske ansvar for Danida. Derfor styres Danidas arbejde også af den politik, Folketinget har vedtaget for udviklingsbistanden.

E

Ekstrem fattigdom er en betegnelse for de mennesker, der lever for et eksistensminimum. Et eksistensminimum betyder, at man lever for under 1,25 dollar om dagen.

Epidemi er, når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt i en befolkningsgruppe i et bestemt område. Ved en epidemi kan myndighederne anvende specielle regler for forebyggelse og bekæmpelse. Nogle af de mest kendte epidemier har været byldepesten, der hærgede i Europa i midten af 1800 tallet og Den Spanske Syge, der i starten af 1900-tallet dræbte 50millioner mennesker. Nu rammer mange af de alvorlige epidemier i udviklingslandende. Senest eksempel er epidemien Ebola, der har ramt flere tusinde fattige.
Hvis sygdomme breder sig til hele verden, kalder man det en pandemi.

F

Fattigdom er svært at definere. Det kan ikke bare måles i, hvor mange penge man har, om man får nok at spise eller har et sted at bo. Det afhænger også af adgang til læge, uddannelse, sociale ydelser, basal infrastruktur og sårbarhed i forhold til økonomiske kriser og social udstødelse. Derfor defineres fattigdom også forskelligt verden over.

Fattigdomsgrænsen er forskellige landes definition af, hvornår man er fattig. Grænsen er fastsat som den mindste indkomst, man kan opretholde et ikke-fattigt liv for i det pågældende land. Dog opererer FN med en generel grænse for ekstrem fattigdom på 1,25 dollar om dagen.
Et af 2015 målene var at halvere antallet af mennesker i verden, som lever under den ekstreme fattigdomsgrænse. Det mål er nået, hvilket betyder at der er 700 millioner færre fattige, end der var i 1990.

Fejlernæring betyder, at kroppen ikke har fået de mængder af næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som den skal bruge for at være sund og rask. Man kan godt være fejlernæret uden at være underernæret.

FN, De Forenede Nationer, er en organisation af lande, som tæller 193 medlemmer herunder Danmark, der var med helt fra begyndelen. FN blev oprettet efter 2.verdenskrig, da 51 lande gik sammen om at arbejde for verdensfred samt økonomiske og sociale fremskridt. FN består af 14 særorganisationer og over 30 programmer, fonde og andre underorganisationer, som dækker forskellige områder. Disse organisationer og programmer udgør tilsammen det, man kalder FN-systemet, et system der er repræsenteret i hele verden. FN har hovedkvarter i New York.

G

Globalisering er et begreb, det er svært at beskrive kort og præcist. Men overordnet er globalisering den udvikling der gør, at verdens lande er blevet knyttet tættere sammen og blevet mere afhængige af hinanden.
Globaliseringen påvirker os alle og betyder at alle verdens lande handler mere med hinanden end nogensinde før. I løbet af de sidste 50 år er handlen mellem landene i verden fordoblet hundrede gange. Globaliseringen betyder også, at det er blevet billigere og lettere at kommunikere over lange afstande. Både internettet, men især mobiltelefonerne har gjort kommunikation billigere og bedre verden over.
Globalisering har stor betydning for udviklingslandene. Tre ud af fire mobiltelefoner på verdensplan findes nu i udviklingslandene og dermed kan fattige familier få lettere adgang til vigtig viden om ernæring, muligheder og priser, ligesom de kan få adgang til information om deres rettigheder.

H

HIV -Se AIDS

Human Development Index er et mål FN bruger til at måle et lands grundlæggende udviklingsniveau og består af en skala fra 0,0 til 1,0. For at få den højeste score, skal landets nulevende borgere i gennemsnit mindst leve 85 år, tjene 75.000 dollars om året, og have 15 års skolegang. Nyfødte børn skal derudover kunne se frem til muligheden for 18 års uddannelse.
Ingen lande har endnu opnået 1,0 point, men mange vestlige lande, herunder Danmark, er tæt på. Også i udviklingslandende stiger landenes HDI. Rwanda og Etiopien er de to lande, der i øjeblikket stiger hurtigst på HDI-skalaen.

I

I-land er en forkortelse for “industrialiseret land”. Det dækker over de lande med en høj økonomisk udvikling og en høj grad af industrialisering. Dette står i modsætning til “udviklingsland” eller “u-land.”

IMF er en forkortelse for Den Internationale Valutafond, som blev skabt i 1945 for at fremme det internationale samarbejde om verdens økonomi og handel. IMF giver lån til lande, der har problemer med at betale deres gæld til andre lande. Ligeledes er en aftale med IMF ofte er en forudsætning for, at et land kan låne penge andre steder. Derfor spiller IMF en vigtig rolle i udviklingslandene, hvor de samarbejder med verdensbanken om at skabe en bedre økonomi.

K

Kolonialisme er når et land gør et andet land til sin koloni og dermed overtager magten og bestemmer over landet, dets befolkning og ressourcer. I 1400- og 1500-tallet, koloniserede europæerne mange lande i Afrika, Asien og Amerika.
På den måde blev verdensdelene ændret både økonomisk, politisk og kulturelt. I 1900-tallet blev kolonialisme langsomt fordømt internationalt, og de eksisterende kolonier fik selvstyre, mange steder gennem uafhængighedskrige. De lande, der i dag omtales som udviklingslande, har stort set alle været koloniseret.

Korruption betyder, at man misbruger sin position for at fremme sine egne interesser. Dette kan eksempelvis være ved at modtage bestikkelse i form af penge eller andre goder.
Selvom korruption stadig er et problem i mange udviklingslande, går det den rigtige vej. I 2012 gik 99,99 procent af den danske støtte direkte til udvikling og dermed forsvinder kun 0,01 procent af udviklingsbistanden til korruption.

M

Malaria er en infektion i blodet med Malaria parasitten. Denne parasit overføres til mennesket via myggearten Anopheles, der især findes i varme og fugtige områder. Malaria kan være dødeligt, hvis det ikke behandles.
Heldigvis rammes færre og færre af Malaria. Takket være brugen af myggenet og en særlig spray mod malariamyg er smitten på verdensplan aftaget med 42% siden 2000.

Menneskerettigheder er en betegnelse for de grundlæggende rettigheder og friheder, som alle mennesker har ret til.
Menneskerettighederne er beskrevet i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, der blev vedtaget i 1948. Den indeholder både borgerrettigheder, politiske rettigheder, sociale- og økonomiske rettigheder. Kort fortalt sikrer menneskerettighederne altså, at alle mennesker er lige og har ret til et frit og værdigt liv.
Læs gode nyheder om menneskerettigheder her.

Mødredødelighed er en betegnelse for dødsfald i forbindelse med graviditet og fødsel. De væsentligste årsager til mødredødelighed er blødning, infektioner, forhøjet blodtryk, usikker abort og problemer med at føde barnet. 99% af alle dødsfald sker i udviklingslandene og alle disse årsager kan undgås, hvis man har adgang til den rette hjælp.
Heldigvis er mødredødeligheden faldende. Fra 1990 til nu er antallet af dødsfald i forbindelse med graviditet og fødsel faldet markant i udviklingslandene.

N

NGO er en forkortelse for Non Governmental Organisation. På dansk betyder det ikke-statslig organisation og dækker over de organisationer, der ikke er direkte styret af staten. Det er istedet de folkelige organisationer, hvorfor nogle også kalder dem civilsamfundsorganisationer.

S

Sult dækker over tre forskellige betydninger ifølge Oxford English Dictionary:

  • Ønsket om, eller knaphed af fødevarer i et land
  • Den smertefulde fornemmelse forårsaget af manglen på fødevarer og den dertilhørende udmattede tilstand.
  • Et ønske eller en trang til mad

Sanitet er en betegnelse for den grundlæggende adgang til rent drikkevand, bad og toilet. Adgang til sanitet er vigtigt for at forbedre sundhedstilstanden og dermed undgå spredning af sygdomme gennem farlige bakterier.
På verdensplan får flere og flere mennesker bedre sanitære forhold. Fra 1990 til 2011 har 1,9 milliarder mennesker fået adgang til toiletter eller anden form for forbedret sanitet. Det svarer til 240.000 mennesker om dagen.

T

Tuberkulose er en lungesygdom, der skyldes en bakterieinfektion. Den smitter gennem det slim, man hoster op, når man har sygdommen. I 2012 døde ca. 1,3 millioner verden over af tuberkulose. Heraf var 320.000 HIV-positive, hvilket gør sygdommen sværere at overleve. Heldigvis går det langsomt fremad. Generelt er antallet af mennesker, der får tuberkulose faldet over de sidste 20 år.

U

Udviklingsbistand er støtte, der gives fra de rige lande til de fattige lande. Udviklingsbistand kaldes også U-landsbistand. Det er ikke et lån fra et i-land til et u-land og skal derfor ikke betales tilbage.
I Danmark betaler borgerne til udviklingsbistanden over skatten. Formålet med dansk udviklingsbistand er at komme fattigdom i u-landene til livs og skabe varige forbedringer af livsvilkårene for den fattigste del af befolkningen i det enkelte u-land. Desuden støtter den danske udviklingsbistand det enkelte u-lands egen indsats for at give de fattige bedre vilkår. Man kan derfor betragte udviklingsbistanden som en ”hjælp-til-selvhjælp”, der på længere sigt skal hjælpe befolkningen i u-landene til at klare sig selv.

Udviklingsland: Et udviklingsland er et land, hvor en stor del af befolkningen lever i fattigdom. Et udviklingsland kaldes ofte et uland eller et u-land.
Der er flere ting, der bestemmer hvornår et land er et udviklingsland. For det første ser man på, hvor mange penge, indbyggerne har at leve for. For det andet måler man, hvor gamle indbyggerne bliver, hvor mange nyfødte babyer der overlever, og hvor mange børn og unge der går i skole.
Der er meget stor forskel på udviklingslande, men sammenlignet med rigere lande, har indbyggerne i udviklingslande færre penge at leve for samt dårligere levevilkår.

U-land: Se udviklingsland

Underernæring betyder, at kroppen får ikke tilført nok næringsstoffer i forhold til, hvad den har behov for. Hvis man er underernæret er man også fejlernæret.
Mange børn verden over lider stadig af underernæring, men vi er på vej i den rigtige retning. Andelen af undervægtige børn er faldet fra 160 millioner i 1990 til 99 millioner i 2012. Det svarer til et fald på 38 %.

V

Vaccination gives oftest til børn og beskytter barnet mod smitsomme sygdomme.
Når man bliver vaccineret, danner kroppen såkaldte ”antistoffer”. De beskytter på samme måde, som hvis man selv havde haft sygdommen. Hvis man så senere udsættes for de bakterier eller vira, som man er blevet vaccineret imod, vil kroppens immunsystem ’huske’ det, og antistofferne kan straks bekæmpe dem.
I udviklingslandene er vaccinationer et vigtigt middel til at nedbringe børnedødeligheden. Eksempelvis har et omfattende vaccinationsprogrammer betydet, at tæt på 14millioner børn har overlevet mæslinger fra 2000 til 2012.

Verdensbanken er en selvstændig organisation under FNs økonomiske og sociale råd. Verdensbanken ejes af de 183 medlemslande. Økonomisk støtte til udviklingslande er en vigtig del af Verdensbankens aktiviteter.

00

2015 Målene: Tilbage i år 2000 satte 189 af verdens statsledere sig sammen i forbindelse med FN’s topmøde i New York. Her blev landenes ledere enige om otte mål for at sikre en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning.
Målene skal være opnået i år 2015 og de kom derfor til at hedde ”2015 Målene”. Det er første gang nogensinde, at verdens ledere er blevet enige om så konkrete og tidsbestemte målsætninger for udviklingssamarbejdet.

De otte 2015 mål er:

Du kan læse mere om 2015 målene her.