DGE Miljø- og Ingeniørfirma

DGE er partnere i Verdens Bedste Nyheder for at vise vores opbakning til en bæredygtig udvikling, og så giver partnerskabet os mulighed for at inspirere andre til også at yde en indsats for en bæredygtig udvikling.

Nanna Reuther, Projektleder.

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S er en rådgivningsvirksomhed med speciale inden for miljø, byggeri og renovering. Vi tilbyder landsdækkende miljørådgivning, og med mere end 30 års erfaring er undersøgelse og oprydning af forurenet jord og grundvand blandt vores spidskompetencer. Vi udfører også bygningsscreeninger og undersøger indeklimaets påvirkning af radon, PCB, asbest og tungmetaller, og så forestår vi bæredygtig jordhåndtering. Vi tilbyder ligeledes rådgivning inden for en lang række andre områder – fra industrimiljø, arbejdsmiljø, myndighedsansøgninger og bygningsrenoveringer til anlæg og forsyning samt bæredygtig udnyttelse af ressourcer.

DGE er partnere i Verdens Bedste Nyheder for at vise vores opbakning til en bæredygtig udvikling, og så giver partnerskabet os mulighed for at inspirere andre til også at yde en indsats for en bæredygtig udvikling.

 

DGE og Verdensmålene
I DGE bidrager vi til Verdensmålene ved at forsøge at flytte rammerne for, hvordan bæredygtig miljørådgivning udføres. Vi rådgiver kunderne til at håndtere miljøsager på bedste vis, og vi bidrager til, at der ikke efterlades forurening, som kan være til fare for økosystemerne på land såvel som i vandet.

Vi har et ønske om at passe på vores grundvand, da vi i Danmark er så privilegerede, at vi kan hente rent vand direkte fra jorden.

Samtidig vil vi gerne mindske transportafstanden og udnyttelsen af nye ressourcer ved at genindbygge og genanvende overskudsmaterialer fra forskellige projekter, enten direkte i projektet eller i et projekt i nærheden.

Sundhed og trivsel
I DGE arbejder vi aktivt for at mindske helbredsmæssige problemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, jord og vand ved at udføre foreningsundersøgelser for private såvel som kommunale projekter.

Rent vand og sanitet
I Danmark er vi så privilegerede at kunne hente rent vand direkte fra jorden. Det vil vi også have mulighed for fremover, og derfor er det vigtigt, at vi værner om vores grundvand.  I DGE arbejder vi for at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt befolkningens sundhed og miljøet imod forurening.

Bæredygtige byer og lokalsamfund
En stor del af befolkningen bor i byerne, og denne tendens ser ud til at fortsætte. I DGE hjælper vi med at udarbejde lokalplaner og VVM-redegørelser, så der tages mest muligt hensyn til miljøet og samtidig tænkes i bæredygtige løsninger og klimatilpasning.

Ansvarligt forbrug og produktion
I de seneste år har der på alle samfundsplaner været øget fokus på ressourceknaphed, og det fokuserer vi også på i DGE. Vi arbejder for, at mest muligt overskudsmateriale bliver håndteret på en bæredygtig måde. Det kan være ved at genindbygge materialer i projektet eller genanvende materialer i andre projekter såsom jorddiger, støjvolde, ler-membraner mm.

Klimaindsats
Vi har et ansvar for, at vi skal bremse klimaforandringerne. Vi skal også styrke vores modstandskraft mod de klimaforandringer, der nu ikke længere kan undgås. Det er vigtigt, at det så tidligt i processen som muligt overvejes, hvordan overfladevand skal håndteres, hvor det skal ledes hen, og at der sørges for at få lavet de rette nedsivningsforhold. Hos DGE hjælper vi med at vurdere områder til lokal afledning af overfladevand.

Livet i havet
Havene er en stor faktor for os på landjorden. Havene belastes af overfiskning, ødelæggelse af økosystemer og forurening. I DGE arbejder vi for at begrænse og afværge forurening, så det ikke er til fare for recipienten og dens tilhørende økosystemer.

Livet på land
Naturen og dyrelivet er under hårdt pres på grund af menneskelig påvirkning. Mange økosystemer er blevet mere eller mindre ødelagt. DGE undersøger og afværger forureninger, så de ikke er til fare for biodiversiteten. Derudover står DGE for en række projekter såsom jorddiger, støjvolde, LAR mm., som alle har fokus på at beskytte økosystemerne og forbedre biodiversiteten i området ved hjælp af fx naturgenopretning og vådområder.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 14: Livet i Havet

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Vi har uddelt Bezzerwizzer-spil som en del af julegave til kunder for at sætte fokus på Verdensmålene.

 

Relaterede Nyheder