Mål 16

Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

”Uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred”. Så direkte siger FN det selv i forordet til Verdensmålene.

Desværre er det indtil videre ikke lykkedes FN at opnå den internationale fred og sikkerhed, der er organisationens hovedformål. Antallet af væbnede konflikter ligger i dag højt, hvis man sammenligner med de seneste tyve år. Men med til historien hører også, at vi i dag har færre krige og langt færre dødsofre for konflikt end under den Kolde Krig. Og hvis vi kigger endnu længere tilbage, har verden ofte været langt mere brutal, end den er i dag. Så selvom verdenssituationen i dag er alvorlig, er det altså ikke korrekt at sige, at verden var mere fredelig i gamle dage.

Det er grundlæggende vigtigt at sætte en stopper for krig, men freden kan ikke stå alene. Verdensmål 16 handler også om at reducere alle andre former for vold, blandt andet fra organiseret kriminalitet og terrorisme. Menneskehandel skal stoppes og våbensmugling skal begrænses.

Samtidig er retfærdighed et helt centralt nøgleord i verdensmålet. Alle skal behandles retfærdigt, hvilket især vil sige, at mennesker i alle verdens lande skal leve i retssamfund, hvor vi kan stole på, at politikere, politi og dommere ikke er korrupte. Vi skal have mulighed for deltage i samfundets beslutninger på alle niveauer. Vejen væk fra vold kommer, når vi alle kan se, at vi selv har en reel mulighed for at skabe os en ordentlig fremtid.

Læs mere om Verdensmål 16 på Verdensmål.org.